Menu
Header image

Školské poradenské pracoviště

poradenskezarizeni

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště Střední školy zdravotnické a sociální v Chrudimi poskytuje poradenské a konzultační služby žákům, zákonným zástupcům nezletilých žáků a pedagogům.
Cíl školního poradenského pracoviště:

 • zkvalitnit klima školy
 • zajistit intervenci při aktuálních problémech žáků a třídních kolektivů
 • posílit průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s neprospěchem a vytvořit předpoklady pro jeho snižování
 • realizovat preventivní programy na škole a sledovat jejich účinnost
 • umožnit neodkladné řešení problémů spojených se školní docházkou
 • zajistit integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
 • zajistit služby kariérového poradenství pro žáky
 • koordinovat služby školního poradenského pracoviště s dalšími poradenskými institucemi (PPP, SPC, OSPOD, SVP, ÚP)

 

 

konzultační hodiny

kontakt

mail

Výchovný poradce

Mgr. Petra Burešová

St 13:30-15:30

461 353 262

buresova@szs.chrudim.cz

Školní metodik prevence

Mgr. Alena Kubelková

Po 9: 00-11:30
Po 13:30-14:30

461 353 262

kubelkova@szs.chrudim.cz

Kariérový poradce

Mgr. Petra Bártová

Čt 14:30–16:00

461 353 266

bartova@szs.chrudim.cz

Školní psycholog

Mgr. Petr Pražák

po domluvě

721 677 279

 

Konkrétní čas konzultace po předchozí domluvě na uvedených kontaktech.

Výchovný poradce – Mgr. Petra Burešová

Náplň práce výchovného poradce se řídí vyhláškou č. 197/2016 Sb., kterou se mění vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další vyhlášky. 
Poradenské činnosti:

 • Vyhledávání a orientační šetření žáků, jejichž vývoj a vzdělávání vyžadují zvláštní pozornost a příprava návrhů na další péči o tyto žáky, včetně spolupráce na přípravě, kontrole a evidenci plánu pedagogické podpory pro žáky s potřebou podpůrného opatření v 1. stupni.
 • Zprostředkování vstupní a průběžné diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb a mimořádného nadání a intervenčních činností pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami nebo mimořádně nadané žáky ve školských poradenských zařízeních.
 • Spolupráce se školskými poradenskými zařízeními při zajišťování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a intervenčních činností pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.
 • Příprava podmínek pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole, koordinace poskytování poradenských služeb těmto žákům školou a školskými poradenskými zařízeními a koordinace vzdělávacích opatření u těchto žáků.

Metodické a informační činnosti:

 • Metodická a informační pomoc pedagogickým pracovníkům školy:
  • s přípravou a vyhodnocováním plánu pedagogické podpory,
  • s naplňováním podpůrných opatření ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami,
  • s tvorbou a vyhodnocováním individuálních vzdělávacích plánů,
  • v práci s nadanými a mimořádně nadanými žáky.
 • Zprostředkování nových metod pedagogické diagnostiky a intervence pedagogickým pracovníkům školy.
 • Metodická pomoc pedagogickým pracovníkům školy v otázkách integrace, individuálních vzdělávacích plánů, práce s nadanými žáky apod.
 • Předávání odborných informací z oblasti péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami pedagogickým pracovníkům školy.
 • Poskytování informací o činnosti školy, školských a dalších poradenských zařízení v regionu, o jejich zaměření, kompetencích a o možnostech využívání jejich služeb žákům a jejich zákonným zástupcům.
 • Shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči dalších poradenských zařízení a jejich zajištění v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů.
 • Vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti výchovného poradce, navržená a realizovaná opatření.

Školní metodik prevence – Mgr. Alena Kubelková

Náplň práce školního metodika prevence se řídí vyhláškou č. 197/2016 Sb., kterou se mění vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další vyhlášky. 

 • Připravuje a koordinuje realizaci preventivního programu a krizové plánu ve škole, podle aktuálních potřeb a podmínek program a plán inovuje a vyhodnocuje jeho účinnost.
 • Poskytuje odborné vedení a metodickou pomoc všem pedagogickým pracovníkům školy.
 • Spolupracuje s různými školskými a dalšími krizovými, poradenskými

a preventivními zařízeními a s institucemi zajišťujícími sociálně právní ochranu dětí a mládeže.

 • Podílí se na sledování rizik vzniku a projevů rizikového chování ve škole:
 • Agrese, šikana, kyberšikana 
 • Závislostní chování
  • Užívání návykových látek – alkohol, psychotropní látky
  • Tabakismus
 • Záškoláctví 
 • Krádeže
 • Spektrum poruch příjmu potravy 
 • Netolismus
 • Navrhuje možnosti jejich řešení, podílí se na prevenci rizikového chování.
 • Podílí se na akcích pořádaných školou v oblasti volnočasových aktivit, dále na akcích ve spolupráci s městem.
 • Zajišťuje aktivní účast žáků při humanitních sbírkách.
 • Prostřednictvím sociálního učení ovlivňuje sociální klima školních tříd.
 • Poskytuje odbornou a metodickou pomoc ostatním učitelům při zavádění oblastí preventivní výchovy do výuky, výchovy ke zdravému životnímu stylu apod.
 • Poskytuje konzultační a poradenskou činnost žákům i jejich zákonným zástupcům v oblasti rizikového chování.
 • Spolupracuje s okresním metodikem preventivních aktivit.

Kariérový poradce – Mgr. Petra Bártová

Náplň práce kariérového poradce se řídí vyhláškou č. 197/2016 Sb., kterou se mění vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další vyhlášky. 

 • individuální a skupinové kariérové poradenství žákům
 • kariérové poradenství a poradenská pomoc při rozhodování o další vzdělávací a profesní dráze žáků
 • shromažďování informací a metodických pokynů k volbě povolání včetně jejich předávání žákům
 • pomoc a poradenství při vyplňování přihlášek pro pomaturitní vzdělávání
 • průzkum volby povolání ve spolupráci s žáky
 • komunikace s informačním střediskem úřadu práce a vysokými školami, evidence jejich nabídky

Školní psycholog – Mgr. Petr Pražák

Náplň práce školního psychologa se řídí vyhláškou č. 197/2016 Sb., kterou se mění vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další vyhlášky. 
Poradenské činnosti:

 • Podílí se na vytváření programu poskytování pedagogicko-psychologických poradenských služeb ve škole, včetně programu primární prevence.
 • Komunikuje s vedením školy, pedagogy, žáky a zákonnými zástupci.
 • Provádí diagnostiku a depistáž:
 • diagnostika při vzdělávacích a výchovných problémech žáků,
 • depistáž a diagnostika nadaných dětí,
 • zjišťování sociálního klimatu ve třídě,
 • screening, ankety, dotazníky ve škole.
 •  Vede konzultační, poradenské a intervenční práce:
 • individuální případová práce se žáky v osobních problémech, zejména konzultace a vedení,
 • krizová intervence a zpracování krize pro žáky, pedagogické pracovníky a zákonné zástupce,
 • skupinová a komunitní práce s žáky,
 • koordinace preventivní práce ve třídě, programů pro třídy apod.
 • podpora spolupráce třídy a třídního učitele,
 • individuální konzultace pro pedagogické pracovníky v oblasti výchovy a vzdělávání,
 • konzultace se zákonnými zástupci při vzdělávacích a výchovných problémech dětí,
 • podpora pro dlouhodobě selhávající žáky ve vzdělávání.

Metodická práce a vzdělávací činnost:

 • Metodická pomoc třídním učitelům.
 • Pracovní semináře pro pedagogické pracovníky, konzultace a metodické vedení.
 • Účast na pracovních poradách školy.
 • Koordinace poradenských služeb poskytovaných ve škole, zejména výchovného poradce, školního metodika prevence a třídních učitelů.
 • Prezentační a informační činnost.