Menu
Header image

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách

Základní informace o kurzu

Akreditace Ministerstva práce a sociálních věcí pdf

Přihláška na kurz doc

Anotace kurzu

Kurz je akreditován MPSV a jeho absolvent splňuje odbornou způsobilost pro výkon povolání pracovníka v sociálních službách dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách. Celkový počet hodin kurzu je 165, z čehož obecná část čítá celkem 72 hodin, na zvláštní část je vyhrazeno 93 hodin, z toho 40 hodin tvoří odborná praxe, která je vykonávána v předem určeném zařízení, které poskytuje sociální služby. Účastníkovi kurzu, který již pracuje jako pracovník v sociálních službách v některém sociálním zařízení, může být odborná praxe uznána u svého zaměstnavatele. Kurz je zakončen závěrečnou zkouškou v podobě písemného testu a po úspěšném složení zkoušky bude účastníkovi vydáno osvědčení s celorepublikovou platností.

Cíl kurzu

V kurzu získáte teoretické znalosti a praktické dovednosti potřebné pro výkon povolání pracovníka v sociálních službách. Budete připraveni na výkon činností v přímé péči o klienty v ambulantních a pobytových zařízeních sociální péče, dále na pečovatelskou činnost v domácnostech uživatelů a v neposlední řadě na základní výchovnou nepedagogickou činnost u osob se sníženou soběstačností z důvodu věku, zdravotního postižení či chronického onemocnění. Uplatnění najdete ve všech typech zařízení sociálních služeb a můžete vykonávat činnost pracovníka v sociálních službách i na živnostenské oprávnění.

Cílové kompetence

Absolvent kurzu získá základní orientaci v problematice sociálních služeb a standardů kvality v sociálních službách, včetně sociálně právního minima. Seznámí se se zásadami etiky výkonu činnosti pracovníka v sociálních službách a s problematikou lidských práv a lidské důstojnosti. Osvojí si základní dovednosti v komunikaci s klienty a metody alternativní komunikace, rozvine své asertivní chování. Bude se orientovat v problematice zdravotního postižení a krizové intervence, dokáže rozpoznat týrání a zneužívání osob, kterým jsou poskytovány sociální služby  a rozpozná vznik závislosti osob na sociální službě. V těchto případech dokáže pomoci a dokáže navrhnout možnosti řešení těchto situací. Získá základní orientaci v metodách sociální práce a získá dovednosti, jak zvládat jednání osoby, které je poskytována sociální služba, ohrožuje-li toto jednání její zdraví a život či zdraví a život ostatních osob. Osvojí si základy z psychologie, psychopatologie, somatologie a ochrany zdraví, včetně problematiky psychosociálních aspektů chronických infekčních onemocnění. Absolvent kurzu dále získá dovednosti při poskytování první pomoci a dokáže poskytnout první pomoc v případě různých náhlých zdravotních problémů klientů. Z praktických dovedností se naučí základy péče o nemocné a osvojí si základy hygienické péče, bude umět poskytnout klientovi podporu nebo péči při zajišťování sebeobsluhy. Naučí se také pravidlům šetrné sebeobrany a seznámí se se základy výuky péče o domácnost. Seznámí se se základními aktivizačními, vzdělávacími a výchovnými technikami a porozumí významu těchto technik pro uživatele služeb. Účastník kurzu bude také sdílet zkušenosti s ostatními a dostane podnět k péči o sebe v rámci psychohygieny a prevence zátěže.

Lektoři

Kurz vedou zkušení lektoři s dlouholetou praxí ve výuce žáků sociálních předmětů na střední škole a současně i na pracovištích odborné praxe v různých sociálních zařízeních.

Podmínky přijetí

  • Dovršení věku 18 let
  • Přihláška k absolvování kurzu
  • Zaplacení poplatku za kurz

Termíny přednášek + obsah kurzu

1. den – 3. 9. PÁ

zahájení kurzu – 2 hod.
soc. právní minimum – 4 hod.

2. den – 4. 9.  SO

soc. právní minimum (pokračování) – 8 hod.

3. den – 10. 9.  PÁ

úvod do problematiky kvality v soc. službách, standardy kvality – 6 hod.

4. den – 11. 9.   SO

základy komunikace, asertivita, metody alternativní komunikace – 8 hod.

5. den – 17. 9.. PÁ

základy komunikace, asertivita, metody alternativní komunikace (pokrač.) – 2 hod.
základy péče o nemocné, základy hygieny – 4 hod.

6. den – 18. 9.  SO

základy péče o nemocné, základy hygieny (pokrač.) – 8 hod.

7. den – 24. 9. PÁ

základy péče o nemocné, základy hygieny (pokrač.) – 6 hod.

8. den -  25. 9.  SO

úvod do problematiky zdravotního postižení – 8 hod.

9. den – 1. 10. PÁ

úvod do problematiky zdravotního postižení (pokrač.) – 1 hod.
aktivizační, vzdělávací a výchovné techniky – 5 hod. 

10. den – 2. 10.  SO

úvod do psychologie – 7 hod.

11. den – 8. 10. PÁ

zvládání jednání osoby, které je poskytována soc. služba – 4 hod.
základy ochrany zdraví, základy PP – 2 hod.

12. den – 9. 10. SO

základy ochrany zdraví, základy PP (pokrač.) – 8 hod.

13. den – 15. 10. PÁ

etika výkonu činnosti pracovníka v soc. službách – 5 hod.

14. den – 16. 10.  SO

úvod do somatologie, zdravověda – 8 hod.

15. den – 22. 10. PÁ

úvod do somatologie, zdravověda (pokrač.) – 2 hod.
prevence týrání a zneužívání osob – 4 hod.

16. den – 23. 10.   SO

úvod do problematiky psychosociálních aspektů – 8 hod.  

17. den – 5. 11. PÁ

úvod do psychopatologie – 6 hod.

18. den – 6. 11.  SO

základy výuky péče o domácnost – 2 hod.
metody sociální práce – 6 hod.

19. den – 12. 11. PÁ

krizová intervence – 3 hod.

 

závěrečný test, evaluační dotazník, hodnocení kurzu v závěrečné diskusi

Organizace kurzu

Výuka probíhá vždy v pátek od 12.00 hod. do 17 hod. (včetně 2 přestávek - 10 a 20 minut)

a v sobotu od 8.00 hod. do 14.40 hod. (včetně 3 přestávek - 10, 20 a 10 minut)

Kurz probíhá na SŠZS Chrudim a praktická výuka je realizována v odborných učebnách, které jsou vybaveny moderní projekční technikou, výukovými pomůckami (včetně různých modelů) k procvičení jednotlivých činností péče o nemocné a handicapované a k nácviku první pomoci. Výuka je realizována pomocí různých výukových metod, které vzhledem k jednotlivým tématům přiblíží účastníkům co nejvýstižněji obsah učiva. Na témata, která vyžadují praktické ukázky a praktický nácvik, jsou účastníci kurzu rozděleni do skupin, ve kterých budou činnosti řádně procvičeny ještě předtím, než absolvují odbornou praxi.

Odborná praxe je realizována v Lůžkovém a sociálním centru pro seniory o.p.s., Chrudim III., Obce Ležáků 166, 537 01 (pokud již účastník kurzu pracuje jako pracovník v sociálních službách, může být odborná praxe uznána v sociálním zařízení, kde pracuje). Odborná praxe bude probíhat po individuální domluvě s garantem praxe a to vždy v pracovní dny od 7.00 hod. do 15.45 hod. (včetně přestávek na svačinu a oběd). Maximální počet odpracovaných hodin v jednom dni činí 8 hodin. Před nástupem na odbornou praxi bude vyžadováno potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti za účelem absolvování praxe, zdravotní průkaz a očkování proti hepatitidě B (alespoň 2 dávky).

Učební materiály a skripta, které účastník kurzu obdrží při výuce, jsou zahrnuty v ceně kurzu.

Termín zahájení: 3. 9. 2021 ve 12.00 hod.

Závěrečná zkouška: 12. 11. 2021

Místo konání: SŠZS Chrudim (sborovna, 2. patro)

Cena kurzu: 7 000 Kč (platba na účet 13635531/0100, VS – 00498891, uvést – jméno, příjmení, kurz PSS

možnost proplacení kurzu ÚP

Kontaktni osoba:  

Přihláška na kurz:  vyplněnou a podepsanou přihlášku (viz formulář) odešlete na adresu: Střední škola zdravotnická a sociální Chrudim, Poděbradova 336, PSČ 537 01, Mgr. Markéta Švadlenková nebo elektronicky (podpis doplníte v den zahájení)  na   svadlenkova@szs.chrudim.cz  do 20. 8. 2021.