Menu
Header image

Odborné kompetence

Praktická sestra

 1. Praktická sestra vykonává činnosti bez odborného dohledu a bez indikace a v souladu s diagnózou stanovenou lékařem nebo zubním lékařem poskytuje nebo zajišťuje základní ošetřovatelskou péči. Přitom zejména může:
  • sledovat fyziologické funkce za použití zdravotnických prostředků a získané informace zaznamenávat do dokumentace,
  • pozorovat a zaznamenávat fyzický a psychický stav pacienta a schopnost příjmu potravy,
  • provádět komplexní hygienickou péči, včetně prevence proleženin,
  • rozdělovat stravu pacientům podle diet a dbát na jejich dodržování, dohlížet na dodržování pitného režimu, sledovat bilanci tekutin, pečovat o vyprazdňování,
  • aplikovat zábaly, obklady, léčivé koupele, teplé a studené procedury,
  • provádět sociální aktivizaci zejména v rámci péče o seniory,
  • pečovat o zajištění psychické pohody, pocitu jistoty, bezpečí a sociálního kontaktu,
  • vykonávat činnosti při zajištění herních aktivit dětí,
  • provádět ve spolupráci s fyzioterapeutem, ergoterapeutem, všeobecnou sestrou, dětskou sestrou a porodní asistentkou rehabilitační ošetřovatelství, zejména polohování, posazování, základní pasivní, dechová a kondiční cvičení, nácvik sebeobsluhy s cílem zvyšování soběstačnosti pacienta a metody bazální stimulace s ohledem na prevenci a nápravu poruch funkce, včetně prevence dalších poruch vyplývajících ze snížené mobility nebo imobility,
  • sledovat poruchy celistvosti kůže,
  • pečovat o močové katetry pacientů starších 3 let; péčí o močové katetry pacientů se rozumí zejména hygiena genitálu, dezinfekce katetru, výměna močového sáčku,
  • ošetřovat periferní žilní vstupy,
  • zajišťovat činnosti spojené s přijetím, přemisťováním a propuštěním pacientů,
  • poskytovat a zajišťovat psychickou podporu umírajícím a jejich blízkým a po stanovení smrti lékařem zajišťovat péči o tělo zemřelého a činnosti spojené s úmrtím pacienta,
  • vykonávat činnosti při přejímání, kontrole, manipulaci a uložení léčivých přípravků,
  • vykonávat v rozsahu své odborné způsobilosti činnosti při přejímání, kontrole, manipulaci a uložení zdravotnických prostředků a prádla, jejich dezinfekci a sterilizaci a zajištění jejich dostatečné zásoby,
  • vykonávat činnosti při zajišťování stálé připravenosti pracoviště včetně věcného a technického vybavení a funkčnosti zdravotnických prostředků.
 2. Praktická sestra může vykonávat bez odborného dohledu na základě indikace lékaře nebo zubního lékaře jednoduché výkony při poskytování zdravotní péče; zejména může:
  • podávat léčivé přípravky s výjimkou radiofarmak; léčivé přípravky nemůže podávat formou nitrožilní injekce, infuzí nebo aplikací do epidurálních katetrů a dále u dětí do 3 let věku formou intramuskulární injekce,
  • provádět odsávání sekretů z horních cest dýchacích u pacientů při vědomí starších 10 let a zajišťovat jejich průchodnost,
  • zavádět a udržovat inhalační a kyslíkovou terapii,
  • odebírat kapilární a žilní krev a jiný biologický materiál,
  • provádět vyšetření biologického materiálu získaného neinvazivní cestou a kapilární krve,
  • provádět ošetření nekomplikovaných chronických ran, ošetřovat stomie,
  • podávat potraviny pro zvláštní lékařské účely
 3. Praktická sestra pod odborným dohledem zubního lékaře může:
  • zpracovávat dentální materiály v ordinaci,
  • vykonávat činnost zubní instrumentářky