Menu
Header image

Školské poradenské pracoviště

Snimek_obrazovky_3

poradenskezarizeni

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště Střední školy zdravotnické a sociální v Chrudimi poskytuje poradenské a konzultační služby žákům, zákonným zástupcům nezletilých žáků a pedagogům.
Cíl školního poradenského pracoviště:

 • zkvalitnit klima školy
 • zajistit intervenci při aktuálních problémech žáků a třídních kolektivů
 • posílit průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s neprospěchem a vytvořit předpoklady pro jeho snižování
 • realizovat preventivní programy na škole a sledovat jejich účinnost
 • umožnit neodkladné řešení problémů spojených se školní docházkou
 • zajistit integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
 • zajistit služby kariérového poradenství pro žáky
 • koordinovat služby školního poradenského pracoviště s dalšími poradenskými institucemi (PPP, SPC, OSPOD, SVP, ÚP)

Mgr. Hana Truncová

Kariérový poradce

Mgr. Petra Burešová

Výchovný poradce

Mgr. Alena Kubelková

Metodik prevence, Třídní 4. Z

Mgr. Petr Pražák

školní psycholog

  

 

Poradenský tým

 • Mgr. Petra Burešová - výchovný poradce
 • Mgr. Alena Kubelková - metodik prevence
 • Mgr. Hana Truncová– kariérový poradce

Konzultační hodiny: po dohodě, viz.  www. stránky školy – kontakty (pedagogičtí pracovníci)
Kontakty: viz.  www. stránky školy – kontakty (pedagogičtí pracovníci)

Časový harmonogram práce výchovného poradce, metodika prevence a kariérového poradce pro školní rok 2023/2024

SRPEN–ZÁŘÍ

 • příprava a sestavení plánu práce VP, KP, MP, stanovení konzultačních hodin
 • příprava podkladů u žáků s PUP k MZ v podzimním termínu
 • příprava podkladů a zajištění vyšetření žáků s SVP v PPP/SPC, kontrola platnosti a evidence nových zpráv a doporučení
 • aktualizace přehledů a evidence žáků s SVP, (včetně nadaných žáků)
 • vypracování PLPP, IVP pro integrované žáky ve spolupráci s vyučujícími
  a zákonnými zástupci
 • vložení nových záznamů do programu Bakalář – Karta žáka
 • seznámení vyučujících se žáky s SVP
 • příprava podkladů pro PPP ohledně MZ v jarním termínu pro žáky s PUP (září - listopad)
 • opatření MŠMT pro žáky z UK
 • informovanost žáků 1. ročníků o poskytování služeb školního poradenského pracoviště
 • spolupráce školy v projektu Zdravé město, Zdravá škola
 • programové aktivity prevence rizikového chování
 • příprava a aktualizace MPP, KP, preventivní strategie školy, program šikana
 • adaptační kurz 1. ročníků, seznámení s kolektivem, práce se třídou, podpora pozitivního klimatu

třídy

 • školení metodika prevence – sebevražedné chování, Pardubický kraj
 • informace žákům 4. ročníků o KP (ústně, nástěnka, Komens)
 • metodická intervence kolegům v otázkách karier. rozhodování žáků-příprava žáků 4. ročníků pro vstup na trh práce (např. ČJL - pracovní pohovor, CV, PVO - pracovní právo, smlouvy, EKO - mzdy, daně)
 • příprava a realizace voleb do školské rady (zástupce z řad rodičů a pedagogů), volby formou online prostřednictvím aplikace Komens
 • příprava podkladů pro testování žáků 4. ročníků v rámci projektu IKAP II. – CCV Pardubice
 • dispenzarizace talentovaných žáků – viz. přihlášky žáků
 • plán odborných exkurzí - nabídka
 • zprostředkování přednášek, besed rizikového chování pro jednotlivé ročníky
 • nabídka stipendijního programu NPK – do 31. 8. 2023 (žáci 3. a 4. ročníků oboru PS)
 • schůzka školního poradenského pracoviště

ŘÍJEN

 • zahájení práce s integrovanými žáky, spolupráce s rodiči
 • metodologická činnost: seznámení vyučujících se žáky s SVP, s metodami
  a formami práce dle doporučení PPP/SPC
 • hospitační činnost: začlenění integrovaných žáků a využívání individuálních metod práce s těmito žáky
 • vypracování seznamu žáků se zdravotními problémy
 • práce se žáky 1. ročníků - jak zvládnout přechod na SŠ (dle zájmu)
 • setkání výchovných poradců v PPP v Chrudimi
 • jazyková příprava cizinců
 • preventivní aktivity, přednášky dle nabídky
 • setkání metodiků - PPP Pardubice, Spa Hotel Podlesí
 • spolupráce žáků na akcích města Chrudimě
 • třídní hodina metodika v 1. ročnících
 • podpora projektu dobrovolnictví - žáci 1. a 2. ročníků oboru SC, účast žáků na aktivním zaměstnávání seniorů a dětí z rizikových rodin
 • individuální exkurze žáků 4. ročníků na Gaudeamus Brno 31.10. 2023 (veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání)
 • schůzka školního poradenského pracoviště (klima ve třídách, chování zejména u žáků 1. ročníků, vyhodnocení adaptačních kurzů, aj.
 • schůzka školního poradenského pracoviště

ISTOPAD

 • práce s třídním kolektivem (pozitivní klima ve třídě) jako prevence školní neúspěšnosti
 • vyhodnocení prospěchu a chování žáků a žáků s SVP – opatření pro neprospívající
 • v souvislosti s pedagogickou poradou osobní konzultace s integrovanými žáky a zákonnými zástupci nezletilých žáků
 • návrh nových vyšetření v PPP/SPC, opatření (úprava PLPP)
 • vložení doporučení k uzpůsobení podmínek pro konání MZ do programu Bakalář – Karta žáka
 • schůzka školního poradenského pracoviště
 • interaktivní preventivně edukační pořad - Nehodou to začíná 
 • preventivní program
 •  nabídka přednášek s preventivní tématikou
 • preventivní aktivity dle Covidové situace
 • vyhodnocení dotazníků žáků 1. ročníků a pedagogů z adaptačního kurzu
 • zjišťování studijní orientace žáků - individuální poradenství + testování zájmové profilace – firma CONFUSION (projekt IKAP II.)
 • sebezkušenostní aktivity, mapování kompetencí - skupinové poradenství
 • zprostředkování tutora z řad bývalých absolventů – třída 4. S, 4. Z
 • schůzka školního poradenského pracoviště

ROSINEC

 • kontrola platnosti a evidence zpráv a doporučení u žáků s SVP
 • ve spolupráci se ŠMP provést šetření na aktuální téma (využití volného času, mimoškolní aktivity žáků, apod.)
 • preventivní program, Projekt hrou proti AIDS/HIV pro třetí ročníky
 • koordinace poskytování informací o VOŠZ, VŠ (výběr škol a oborů, kritéria přijímacích řízení, dny otevřených dveří, přípravné kurzy)
 • realizace setkání žáků se zástupci společností a firem (obor ZA - NPK, obor SC - zástupce PK (dětské skupiny)
 • zjišťování studijní orientace žáků - individuální poradenství + testování zájmové profilace – firma CONFUSION (projekt IKAP II.)
 • zprostředkování tutora z řad bývalých absolventů – třída 4. S, 4. Z
 • schůzka školního poradenského pracoviště

LEDEN

 • vyhodnocení prospěchu a chování sledovaných žáků a žáků s SVP - opatření pro neprospívající
 • spolupráce s vyučujícími při klasifikaci žáků se SVP
 • schůzka školního poradenského pracoviště
 • humanitární tříkrálová sbírka
 • primární prevence
 • snowbordo-lyžařský kurz pro 2. ročníky
 • koordinace poskytování informací o VOŠZ, VŠ (výběr škol a oborů, kritéria přijímacích řízení, dny otevřených dveří, přípravné kurzy)
 • realizace setkání 4. ročníků s pracovníky informačního poradenského centra ÚP ČR Chrudim (poskytování informací žákům o možnosti individuálního využití informačních služeb tohoto úřadu)
 • agenda spojená s kontrolou a potvrzováním přihlášek na VŠ
 • workshop kariérového poradenství , , Proměny kariéry“ – CCV Pardubice – žáci třídy 3. S
 • schůzka školního poradenského pracoviště

ÚNOR

 • zhodnocení a možné úpravy IVP u integrovaných žáků ve spolupráci se zákonnými zástupci nezletilých žáků, třídními učiteli, vyučujícími jednotlivých předmětů za I. pololetí, pracovníky PPP/SPC
 • zpracování doporučení z PPP/SPC k PZ
 • prokazatelné seznámení žáků s PUP s podmínkami MZ
 • zhodnocení efektivnosti jazykové přípravy cizinců
 •  primární prevence
 • agenda spojená s kontrolou a potvrzováním přihlášek na VŠ
 • beseda Úřad práce  (status studenta, nezaměstnanost..) – třídy 4. S, 4. Z
 • podpora talentovaných žáků – školní kolo psychologické soutěže
 • schůzka školního poradenského pracoviště

BŘEZEN

 • kontrola doporučení z PPP/SPC k PZ
 • evidence studentů, kteří budou vykonávat MZ jiným způsobem
 • PZ - vložení doporučení pro uzpůsobení podmínek přijímání ke vzdělávání do programu Bakalář (Karta žáka)
 • práce s třídním kolektivem (pozitivní klima ve třídě) jako prevence školní neúspěšnosti
 • ve spolupráci se školním metodikem prevence provést šetření na téma, které se zdá být aktuální pro naši školu
 • humanitární akce/sbírka - Srdíčkové dny“
 • agenda spojená s kontrolou a potvrzováním přihlášek na VŠ
 • workshop kariérového poradenství , , Proměny kariéry“ – CCV Pardubice – žáci třídy 3. Z
 • podpora talentovaných žáků – školní kolo Středoškolské odborné činnosti
 • schůzka školního poradenského pracoviště

DUBEN

 • vyhodnocení prospěchu a chování sledovaných žáků a žáků s SVP - opatření pro neprospívající
 • v souvislosti s pedagogickou poradou osobní konzultace s integrovanými žáky a zákonnými zástupci nezletilých žáků
 • návrh nových vyšetření, opatření (úprava PLPP, IVP)
 • aktualizace školního řádu na rok 2023/2024
 • schůzka školního poradenského pracoviště
 • primární prevence
 • preventivní akce ve spolupráci s MěÚ dle Covidové situace
 •  vyhodnocení zájmu žáků o studium na VŠ, VOŠ
 • agenda spojená s kontrolou a potvrzováním přihlášek na VOŠ
 • schůzka školního poradenského pracoviště

KVĚTEN

 • kontrola platnosti vyšetření v PPP/SPC
 • příprava podkladů pro MZ v podzimním termínu u žáků s PUP
 • zhodnocení efektivnosti jazykové přípravy cizinců
 • schůzka školního poradenského pracoviště
 • humanitární akce „Česká liga proti rakovině“
 • preventivní aktivity ve spolupráci s MěÚ
 • sportovně-vodácký kurz pro 3. ročníky
 • vyhodnocení zájmu žáků o studium na VŠ, VOŠ
 • agenda spojená s kontrolou a potvrzováním přihlášek na VOŠ
 • vykazování preventivních aktivit - SEPA
 • schůzka školního poradenského pracoviště

ČERVEN

 • zhodnocení IVP a vyvození závěrů pro příští školní rok
 • podat návrhy na vyšetření u žáků, u nichž končí platnost integrace
 • spolupráce s vyučujícími při klasifikaci žáků se SVP
 • přehled o přijatých žácích do 1. ročníků
 • informační schůzka s rodiči žáků přijatých do budoucích 1ročníků
 • zhodnocení činnosti VP, MP, KP - výroční zprávy
 • mapování uplatnění absolventů na VŠ, VOŠ, v zaměstnání
 • vypracování přehledů o úspěšnosti žáků v přijímacím řízení na VŠ, VOŠ
 • podání odvolání neúspěšných žadatelů na VŠ
 • agenda spojená s kontrolou a potvrzováním přihlášek na VOŠ (2. kolo)
 • tuzemské a zahraniční stáže 3. Ročníků
 • schůzka školního poradenského pracoviště + zhodnocení činnosti školního poradenského pracoviště

Celoroční průběžná činnost:

 • vedení studentského parlamentu (studentský parlament se schází cca 10x ročně
  za účasti dvou zástupců žáků z každé třídy a jeho aktivita pozitivně ovlivňuje klima školy, žáci se aktivně podílejí na činnosti školy a jejich připomínky jsou akceptovány vedením školy)
 • individuální konzultace se žáky v případě vzniklých problémových situací
 • vedení dokumentace VP, ŠMP
 • řešení výukových a výchovných problémů se žáky, vyučujícími, zákonnými zástupci nezletilých žáků
 • spolupráce se Školským poradenským pracovištěm
 • spolupráce s PPP Chrudim, PPP Pardubice, OSPOD, lékaři, Policií ČR, Úřad práce, PK
 • účast na informačních a vzdělávacích seminářích s tématikou poradenství na SŠ
 • metodická podpora vyučujícím
 • práce s nadanými žáky – soutěže SOČ, olympiády, odborné soutěže
 • hospitace ve třídách s integrovanými žáky
 • práce se žáky 1. ročníků – Jak zvládnout přechod na SŠ (dle zájmu)
 • studium odborné literatury
 • průběžná aktualizace
 • průběžná spolupráce s TU při identifikaci a řešení rizikového chování, agrese, šikany a užívání OPL
 • efektivní specifická primární prevence RCH
 • celoroční nespecifická prevence RCH
 • zajištění pomoci včasné intervence v případech rizikových forem chování např. při experimentování s psychotropními látkami, při rizikových stravovacích návycích vedoucí k poruchám příjmu potravy
 • komplexní koncepce preventivních programů pro konkrétní cílové skupiny
 • eliminace rizikových faktorů
 • v primární prevenci podpora protektivních faktorů cílových skupin
 • spolupráce s institucemi zapojených do programu prevence – MěÚ Chrudim, Okresní a krajský metodik prevence, MŠMT, nemocnice Chrudim
 • plánování odborných exkurzí, besed, souvislé praxe a odborných stáží ve vztahu k volbě povolání
 • distribuce propagačních materiálů žákům – např. Kam po maturitě, Atlas školství
 • příprava žáků 4. ročníků pro vstup na trh práce
 • identifikace studijní orientace žáků, termíny NSZ Scio (prosinec - květen)
 • podpora žáků v tvorbě osobních portfolií – 1. a 2. ročníky

V Chrudimi dne 4. 9.  2023
Mgr. Petra Burešová
Mgr. Alena Kubelková
Mgr. Hana Truncová