Menu
Header image

Odborné kompetence

  1. Podílení se na zajišťování sociálních služeb:
   • přehled o systému sociálních služeb a znalost podmínek jejich poskytování
   • spolupráce při řízení rezidentských i komunitních sociálních služeb, při přípravě plánů činností nebo projektů
   • provádění krizových intervencí a základního sociálního poradenství
   • podílení se na sociálních depistážích a sociální prevenci
   • ovládání administrativních a správních postupů souvisejících s poskytováním sociálních služeb, vedení příslušné dokumentace a práce s právními i jinými zdroji odborných informací
   • Poskytování přímé pomoci klientům sociálních služeb:
   • pomoc mobilním i imobilním klientům v rezidentském i domácím prostředí při zajišťování základních životních potřeb a zvládání běžných úkonů nebo při udržování kontaktu se společenským prostředím;
   • pomoc klientům při zajišťování chodu domácnosti včetně nákupů a běžných služeb
   • pomoc rodinám v péči o dítě nebo dospělou osobu se zdravotním nebo mentálním postižením
   • samostatné zajišťování péče o dítě do tří let věku v denním režimu
   • Základní výchovná nepedagogická činnost podporující soběstačnost a sociální aktivizaci klientů a aktivní využívání volného času:
   • realizace činnosti potřebné pro vytváření a udržování soběstačnosti klienta, jeho fyzické i psychické kondice, společenských a pracovních návyků
   • příprava plánů a projektů výchovné práce pro různé skupiny klientů nebo jednotlivé osoby zaměřené na rozvíjení osobnosti, sociální aktivizaci a vyplňování volného času