Zdravotnický asistent

Vytisknout

Uplatnění absolventa oboru zdravotnický asistent – Praktická sestra

Absolvent má uplatnění ve zdravotnických zařízeních lůžkového i ambulantního charakteru a v oblasti domácí péče. V sociálních službách především v léčebnách pro dlouhodobě nemocné, v ústavech sociální péče, v domovech pro seniory, ve stacionářích pro osoby se zdravotním postižením. Je připraven pro týmovou práci při preventivních, diagnostických, léčebných, ošetřovatelských, rehabilitačních a dispenzárních činnostech v rozsahu své kvalifikace odborné způsobilosti, a to u dětí, dospělých a seniorů. Tyto činnosti vykonává pod odborným dohledem nebo přímým vedením všeobecné sestry, porodní asistentky nebo lékaře.
Absolvent získá nejen potřebné kvalitní odborné vědomosti a dovednosti, ale také dostatečné všeobecné vzdělání k tomu, aby mohl po úspěšném vykonání maturitní zkoušky studovat na vysoké škole nebo vyšší odborné škole.

Odborné kompetence:

Provádění činností základní ošetřovatelské péče

 • sledování fyziologických funkcí, stavu pacientů a zaznamenávání do dokumentace;
 • péče o vyprazdňování;
 • provádění komplexní hygienické péče, prevence proleženin;
 • rozdělování stravy pacientům podle diet, dodržování pitného režimu;
 • aplikace tepla a chladu;
 • provádění rehabilitační ošetřování, včetně prevence poruch mobility;
 • provádění nácviku sebeobsluhy s cílem zvyšování soběstačnosti pacienta;
 • zajištění herních aktivit dětí;
 • péče o mrtvé tělo;
 • podílení se na přejímání, kontrole, manipulaci a uložení léčivých a zdravotnických přípravků a prádla;
 • poskytování první pomoci.

Poskytování základní a specializované ošetřovatelské péče pod odborným dohledem všeobecné sestry, porodní asistentky nebo lékaře

 • aplikace léčebných přípravků (s výjimkou aplikace nitrožilně, do epidurálních katétrů a intramuskulárních injekcí u novorozenců a dětí do 3 let věku);
 • odebírání biologického materiálu a jeho vyšetření semikvantitativními metodami;
 • aplikace kyslíkové terapie;
 • podílení se na ošetření akutní a chronické rány;
 • příprava pacientů k diagnostickým nebo léčebným výkonům a asistence při těchto výkonech, poskytování ošetřovatelské péče po těchto výkonech;
 • podílení se na činnostech spojených s přijetím, přemisťováním, propuštěním a úmrtím pacientů;
 • práce se zdravotnickou dokumentací.
Joomla Business Templates by template joomla