Studijní obory

Vytisknout

Obecné informace o oborech poskytovaných SŠZS Chrudim

Přehled oborů vzdělávání

Kód oboru

Forma

Délka

Ukončení

Poznámka

53-41-M/01 Zdravotnický asistent

denní

4 roky

MZ

ŠVP Praktická sestra

53-41-M/01 Zdravotnický asistent

večerní

2 roky

MZ

zkrácené dvouleté pomaturitní studium oboru

75-41-M/01 Sociální činnost

denní

4 roky

MZ

ŠVP Sociální činnost

2. Vzdělávání dospělých
Vzdělávání dospělých je možné ve večerní formě – viz tabulka. Učební plán je rozvržen do dvou dnů v odpoledních hodinách – od 12:00 do 18:40 dle aktuálního rozvrhu. V případě praxe (3.-5. ročník) je výuka v tento den dopoledne dle platného rozvrhu.
Podmínky přijetí, průběh vzdělávání a jeho ukončení jsou obdobné jako u denního studia. U žáků, kteří mají přechozí vzdělání na jiné škole, lze uznat toto vzdělání – dílčí vzdělání nejdéle 10 let zpětně, ucelené vzdělání (MZ) bez časového omezení. Uznání vzdělání v konkrétních předmětech stanoví ředitelka školy na základě doložených dokladů.

Obory denního studia:

Zdravotnický asistent 53 – 41 – M/01 - ŠVP Praktická sestra

  • ve vzdělávacím plánu jsou posíleny hodinové dotace na odbornou praxi od 2. ročníku, klinické předměty Vnitřní lékařství, Chirurgie, Mikrobiologie, Pediatrie, Gynekologie tak, aby absolventi byli dostatečně připraveni pro praxi
  • v profilové maturitní zkoušce je kladen také důraz na přípravu maturantů na přijímací zkoušky na VŠ – volitelný předmět Somatologie/Psychologie a komunikace, Praktické a Teoretické ošetřovatelství
  • absolventi oboru jsou velmi žádaní v nemocnicích, v ordinacích praktických lékařů i u stomatologů, garantujeme 100% zaměstnanost

Sociální činnost 75 – 41 - M/01 – zaměření výchovná a sociálně správní činnost

  • výchovně nepedagogické zaměření zastupují předměty Speciální pedagogika, Sociální pedagogika, Psychologie a komunikace, Multikulturní výchova, Sociální patologie, Volnočasové aktivity, odborná praxe v dětských centrech, stacionářích a MŠ
  • sociálně správní zaměření zastupují předměty Sociální péče, Sociální politika, Ekonomika, Účetnictví, odborná praxe na úřadech práce, městském úřadě, administrativě škol
  • obor Sociální činnost je vhodný i pro uchazeče s mírným tělesným handicapem

absolvent oboru získá odbornou způsobilost pro vázanou živnost Péče o dítě do tří let věku v denním režimu dle přílohy č. 2 Zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů

Joomla Business Templates by template joomla