Přijímací řízení

Vytisknout

Přijímací řízení 2017/2018

Škola se v rámci přijímacího řízení účastní jednotného přijímacího řízení do oborů vzdělávání s maturitní zkouškou s využitím povinné přijímací zkoušky. Dle Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a Vyhlášky č. 353/201 ze dne 24. 10. 2016., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, vyhlašuje ředitelka školy

Přijímací řízení 2017

Uchazeči o denní studium budou konat jednotné povinné přijímací zkoušky v rámci přijímacího řízení do oborů vzdělávání s maturitní zkouškou. Jednotné testy budou z předmětů: český jazyk a literatura a matematika. Každý test je hodnocen maximálně 50 body. Podmínkou pro přijetí na maturitní obor na středních odborných školách je zisk nejméně 20 bodů za oba testy dohromady.
Termíny pro 1. kolo:

do 1. 3. 2017

odevzdání přihlášky ke vzdělávání

12. 4. 2017

1. řádný termín

19. 4. 2017

2. řádný termín

11. 5. 2017

1. náhradní termín

12. 5. 2017

2. náhradní termín

 

obor

plán přijatých

termín 
přihlášek

přijímací testy

zveřejnění výsledků na www

53-41-M/01 Zdravotnický asistent - Praktická sestra
Denní forma

30

1. března 2017

ano
(jednotná zkouška)

28. 4. 
do 16:00

75-41-M/01Sociální činnost
Denní forma

30

1. března 2017

ano
(jednotná zkouška)

28. 4.
do 16:00

53-41-M/01 Zdravotnický asistent - Praktická sestra
zkrácená večerní pomaturitní forma

30

1. března 2017

školní příjímací zkouška
21. 4. 2017

28. 4.
do 16:00

 • termín podání přihlášky: denní i večerní studium - 1. 3. 2017

Přijímací testy
Testy jednotné přijímací zkoušky z matematiky a českého jazyka a literatury v rozsahu RVP ZV. Dodavatelem a administrátorem testů je Centrum pro zjišťování výsledků ve vzdělávání.
Rozsah testů:

 • Český jazyk a literatura: 60 minut čistého času, úlohy uzavřené i otevřené, max. 50 bodů
 • Matematika a její aplikace: 70 minut čistého času, úlohy uzavřené i otevřené (u otevřených úloh je hodnocen i postup řešení), max. 50 bodů

Za chybné odpovědi se body neodečítají.
Povolené pomůcky: propisovací tužka, na matematiku navíc – rýsovací potřeby
Žáci se SVP – průběh testu bude přizpůsoben dle posudku z PPP

Denní forma vzdělávání:
Podmínky přijetí 

 • ukončené základní vzdělání
 • zdravotní způsobilost potvrzená lékařem

Kritéria přijímacího řízení pro denní formu vzdělávání:

 • minimálně 20 bodů z přijímacích testů (v součtu)
 • průměrný prospěch ze základní školy – 8. ročník a pololetí 9. ročníku – maximálně 50 bodů
 • dlouhodobé mimoškolní aktivity nad rámec výuky, soutěže a olympiády – maximálně 10 bodů
 • odečtení 50 bodů za každý 1 snížený stupeň známky z chování

   Pomocná kritéria při rovnosti bodů: klasifikace z předmětů: ČJ, CJ, MAT

Po součtu všech bodů všech uchazečů bude stanoveno celkové pořadí, z něhož bude přijato prvních 30 v každém oboru. Ostatní uchazeči nebudou přijati z kapacitních důvodů. Pokud všichni přijatí uchazeči neodevzdají zápisový lístek, mohou být takto nepřijatí uchazeči následně přijati ke studiu na základě odvolání v rámci využití tzv. autoremedury v souladu se Zákonem č. 561/2004 Sb. (Školský zákon) v platném znění.
Pořadí uchazečů  - denní forma vzdělávání - bude stanoveno takto:

kritérium

maximální počet bodů

poznámka

Hodnocení za vysvědčení z předchozího vzdělávání

50

 

Snížená známka z chování
1 stupeň

 

-50

Mimoškolní aktivity, soutěže a olympiády

10

 

Hodnocení testů

100

 

Celkem

160

 

Večerní forma vzdělávání
Podmínky přijetí:

 • ukončené středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou
 • zdravotní způsobilost potvrzená lékařem

Kritéria přijímacího řízení pro večerní formu vzdělávání:

 • zájem o obor (motivační dopis jako příloha k přihlášce)
 • práce v oboru (doporučení zaměstnavatele)

Pořadí uchazečů – večerní forma vzdělávání

kritérium

maximální počet bodů

poznámka

Motivace ke studiu

50

 

Práce v oboru

50

Započítávají se i příbuzné obory

Informace pro uchazeče:

 • uchazeč podává  pouze 2 přihlášky do 1. kola PŘŘ
 • ředitelka školy odesílá rozhodnutí pouze nepřijatým  uchazečům, seznam přijatých uchazečů pouze zveřejní
 • zápisový lístek podává pouze uchazeč o denní formu vzdělávání - je nutno odevzdat do 10 pracovních dnů ode dne následujícího po dni zveřejnění seznamu přijatých uchazečů (výsledku rozhodnutí o přijetí)
 • zápisový lístek je možné použít jednou, nelze jej tedy vzít zpět; výjimkou je případ, kdy je uchazeč přijat na jinou školu na základě úspěšného odvolání;
 • nepřijatým uchazečům se posílá rozhodnutí o nepřijetí písemně (v období 22. – 30. 4. 2017), lhůta pro odvolání je 3 pracovní dny od doručení rozhodnutí;
 • uchazeči, kteří nesplní podmínky přijímacího řízení (minimálně 20 bodů z testů), mohou podat přihlášku do dalšího kola přijímacího řízení

  Mgr. Zdeňka Hrochová
ředitelka  SŠZS Chrudim
V Chrudimi dne 10. 1. 2017

 

Pro denní formu vzdělávání otevíráme obory:

 • 53-41-M/01 Zdravotnický asistent – Praktická sestra
 • 75-41-M/01 Sociální činnost

Pro večerní formu studia otevíráme zkrácené dvouleté pomaturitní studium oboru:

 • 53-41-M/01 Zdravotnický asistent – Praktická sestra
Joomla Business Templates by template joomla